Polityka Prywatności

Kontakt

I. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem niwaldnieruchomosci.pl jest NIWALD NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Poznaniu (60-743), pod adresem ul. Bolesława Limanowskiego 17/4, posiadającą numer NIP: 9720020047 oraz REGON: 634614620

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem niwaldnieruchomosci.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Administrator danych osobowych jest upoważniony na podstawie właściwych przepisów prawa do ujawnienia posiadanych danych jedynie podmiotom upoważnionym.

 2. Administrator wykazuje szczególną staranność w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że dane będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności celów.

 3. Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

II. Cookies

 1. Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do NIWALD NIERUCHOMOŚCI.

 2. Użyta w Polityce definicja „Cookies” (z ang. „Ciasteczka”) oznacza niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).

 3. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 4. NIWALD NIERUCHOMOŚCI wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

 1. NIWALD NIERUCHOMOŚCI stosuje pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z NIWALD NIERUCHOMOŚCI – Google Inc.

 3. W ramach współpracy, o której mowa powyżej NIWALD NIERUCHOMOŚCI wykorzystuje usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności tj. Polityką ochrony prywatności Google Analytics.

 4. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).

 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

III. Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:

 • pozyskania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu,

 • marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na niego zgody przez użytkownika (newsletter),

 • wysyłki niezapowiedzianych wiadomości (np. zmiany w serwisie bądź usługach i produktach, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

 1. Administrator w celu skorzystania z możliwości oferowanych przez serwis pobiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Adres e-mail

 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

IV. Prawa użytkownika, którego dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.

 2. Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji swoich uprawnień użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu email: biuro@niwaldnieruchomosci.pl

 4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Każdego klienta NIWALD NIERUCHOMOŚCI i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do NIWALD NIERUCHOMOŚCI obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 2. NIWALD NIERUCHOMOŚCI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Mobile menu

530 880 440

biuro@niwaldnieruchomosci.pl

BIURO

Niwald Nieruchomości

ul. Bolesława Limanowskiego 17/4
60-743 Poznań